วิสัยทัศน์

ต้นแบบโมเดลระบบบริหารพัฒนาบุคลากรที่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และมีประสิทธิภาพภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

พันธกิจ

พัฒนาระบบบริหารพัฒนาบุคลากรที่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีประสิทธิภาพภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองพันธกิจองค์กร ชุมชนและระบบบริการสุขภาพ