บุคลากร

ภก. ภาณุพงศ์ พรหมมาลี เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งวิชาการ เภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งทางการบริหาร คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ ติดต่อ prommalee.bh@gmail.com
อาจารย์สุพัตรา พิมพา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) เลขานุการงานพัฒนาบุคลากร ติดต่อ supattra.pim@kmpht.ac.th
คุณสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ติดต่อ sanap_sanurs@hotmail.com
Mr. Wenn Paul Adam Valendez Baliton M.A.Ed (English Education), Adventist University of the Philippines ตำแหน่ง ครูผู้สอน งานวิเทศสัมพันธ์
คุณวันเพ็ญ พานทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการงานพัฒนาบุคลากร ติดต่อ porspu@hotmail.com