วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ผลิต พัฒนาบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทยให้สามารถสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน