วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาสหวิชาชีพ ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาคมอาเซียน