หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขตสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
- ข้อมูลทั่วไป -
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Thai Traditional Medicine
Program in Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.TM. (Thai Traditional Medicine)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
- รูปแบบของหลักสูตร -
รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้