อัตลักษณ์


อัตลักษณ์

วิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตสอดคล้องกับ อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งมีลักษณะของผู้ที่มีจิตบริการ ใช้การคิดวิเคราะห์ ในการให้บริการและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ