ข้อมูลงานวิจัย


ข้อมูลงานวิจัย


แนะนำหน่วยงาน
         ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดแผนการผลิตและการเผยแพร่งานงานวิจัยและเอกสารวิชาการให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการ แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน แหล่งเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในหน่วยงานทราบ ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ให้มีการพัฒนาทักษะในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัย และผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ส่งเสริมการใช้งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนางาน พิจารณาโครงร่างวิจัย/เค้าโครงผลงานวิชาการเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการทำวิจัยและการผลิตเอกสารวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการภายในวิทยาลัย และประเมินผลการดำเนินงาน และส่งผลการประเมินประกอบการพิจารณาการประเมินผลงานประจำปี ของคณาจารย์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงานวิจัย

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)


ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นงานวิจัย
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) คลิกลิงค์
ฐานข้อมูล Pubmed คลิกลิงค์
ฐานข้อมูล ThaiLIS คลิกลิงค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   ระบบ TQF คลิกลิงค์

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านการวิจัย

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
-

ผลงานวิจัยนักศึกษา
-