กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (QA)งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (ปีการศึกษา2557,2558,2559)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา2557,2558,2559)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบที่ 1, รอบที่ 2, รอบที่ 3)
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับสิงหาคม 2560)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพฤษภาคม 2558)
เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สิงหาคม 2558)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
CHE QA online
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)