การจัดซื้อจัดจ้าง


  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (งานวิจัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การแพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขสาธิตคลินิกแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำ อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร โรงยิม หอพัก 1-4 โดยวธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ปรกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (สัญญาเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
  ถนนทางเดินด้านหน้าวิทยาลัย ทางเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  
  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำประตูเหล็ก  
  ตารางแสดงราคางบประมาณ บก.06 จ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน TOR จ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ฯ  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 10 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และนำ้ยาพ่นยุง จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และครุภัณฑืสำนักงาน 3 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องหั่นซอยสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนำ้ยาดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กธ-7937 นนทบุรีและ กน-4932 นนทบุรี  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และตู้ทำนำ้เย็นสแตนเลส 5 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองนำ้  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี  
  เอกสารเลขที่ ก.141/พ.ย./61  
  งวดงาน-งวดงวดเงิน ปรัปรุงห้องปฏิบัติการรังสี  
  ปร6 ,ปร 4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี  
  แบบ บก.01 ตารางแสดงแสดงวงเงินงบประมาณ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ  
  ตารางแสดงราคากลาง (บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสาร ก.141/พ.ย./61 , BOQ , งวดงานงวดเงิน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อมาตรวัดนำ้ จำนวน 1 ชุด  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำภาคการแพทย์แผนไทย  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ฮฐ 1953 กทม.  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Microplate reader (เครื่องวัดดูดกลืนแสง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อพระฉายาลักษณ์ และธงตราสัญญาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ฮฐ 1953 (เปลี่ยนยาง)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ของิวทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้าเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพิลง จำนวน 1 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้ดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชิ้น  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสมุนไพร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำฉลากสติ๊เกอร์ PVC กันนำ้แบบบาง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง และจัดจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้าเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพิลง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำโล่รางวัลอะคริลิค  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กธ-7937  
  รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำประตูเหล็กพร้อมติดตั้งมุ้งลวดหอพัก  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขอบเขตของงาน + รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงราคากลาง (บก.06) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ขอบเขตของ + คุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงราคากลาง (บก.06) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 6 ตัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 168 เล่ม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)  
  ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารแนบประกวดราคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  ข้อมูลสาระในสัญญาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น  
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดทำชุดข้อสอบและห้องจัดเก็บชุดข้อสอบ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้)  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ฮฐ-1953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ  
  ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ร่างขอบเขตของงานจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารแนบเอกสารประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet) ความเร็ว 200/150 Mbps. จำนวน 12 เดือน  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ฯ  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น  
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือ (ธรรมศาสตร์)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงระบบสื่อโสตฯ ห้องคอม 1  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังขยะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือ (ธรรมศาสตร์)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงระบบสื่อโสตฯ ห้องคอม 1  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังขยะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม เก้าอี้แถว ห้องบรรยายรวม อาคารเรียน(ห้องดาวเรือง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงห้องละหมาด  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ดูเอกสารแนบประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัด  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชั้นเหล็กขนาดมาตรฐาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้างวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประปา  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสมุนไพรและวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขาตั้งโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลง)  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 เครื่อง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่เมอเรส จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมฯ  
  (ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น  
  (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้างฯ  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชัั้น  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน  
  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (14 กันยายน 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (14 สิงหาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  คุณลักษณะเฉพาะ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (13 กรกฎาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 มิถุนายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 (14 พฤษภาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (10 เมษายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (14 มีนาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (12 มกราคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธันวาคม 2560)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4