การจัดซื้อจัดจ้าง


  รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 65 จากระบบGFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 65  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1)  
  รายงานประจำเดือน เมษายน 65 จากระบบGFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 65  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ และ E-book  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 65  
  รายงานประจำเดือน มีนาคม 65 จากระบบGFMIS  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม  
  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65 จากระบบGFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ หลอด UV และสารกรองคาร์บอนและเรซิ่น  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุยานพาหนะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์แอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  
  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาจัดทำตัวอักษรของสถาบันพระบรมราชชนก  
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  รายงานประจำเดือน มกราคม 65 จากระบบGFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 65  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  รายงานประจำเดือน ธันวาคม 64 จากระบบGFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 64  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1) และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ยกเลิก ครั้งที่ 1)  
  รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับแผน ครั้งที่ 1) และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  รายงานประจำเดือน ตุลาคม 64 จากระบบGFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 64  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
  รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2564  
  รายงานผลการวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 7)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์อาคารปฏิบัติการ และอาคารอำนวยการ  
  แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน (เหลือจ่าย) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ทะเบียน ฮฐ 1953 กทม รถกระบะ กธ ๗๙๓๗ นนทบุรี รถเก๋ง กน ๔๙๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศตารางวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และครุภัณฑ์สำนักงาน  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564  
  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาฝ้า อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อจออัจฉริยะแบบสัมผัสหน้าจอ ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุประปา  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ BARIUM SULFATE ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองนำ้ และสารกรอง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อติดตั้งระบบภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำสติ๊เกอร์  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสมุนไพร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
  รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์จ่ายพลังงาน POE Switch ๘ Port Full Power total ๑๒๐W และติดตั้งตะแกรงคลอบตู้ Rack ขนาด ๙ U ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำชุดอุปกรณ์ติดตั้งบูธแบบพกพา ขนาด 4x3 เมตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงาน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1)  
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน (เหลือจ่าย)  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 6)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมอเตอร์ปั้มน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) จำนวน ๑ งาน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมอเตอร์ปั้มน้ำ (สวนสมุนไพร ๑) จำนวน ๑ งาน และจ้างซ่อมแซมสว่านเจาะคอนกรีต ๓ ระบบจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำวีดีทัศน์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำใบประกาศนียบัตรและปกประกาศนียบัตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำรูปเล่ม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างแปลเอกสารเว็ปไซต์ภาษาอังกฤษ และจ้างแปลคู่มือแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564  
  รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564 จากระบบ GFMIS  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 5)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โรงอาหาร โรงผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล Zoom Meeting Pro Plus รองรับผู้เข้าประชุม 100 คน ต่อ 1 Host จำนวน 5 License (Host) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน เมษายน 2564  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 4)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  
  รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา Microplate Reader (เครื่องวัดดูดกลืนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอลพิมพ์ลายพร้อมสกรีน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง และถุงเท้า  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564  
  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จากระบบ GFMIS  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศตารางวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานประจำเดือน มกราคม 2564 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม 2564  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรังรักษารถยนต์ (ตู้) ทะเบียน ฮฐ1953 กทม. รถยนต์(กระบะ) ทะเบียน กธ 7937 นนทบุรี และรถยนต์ (เก๋ง) ทะเบียน กน 4932 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้อบยาสมุนไพรชนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการตัดกล่องกระจายไฟฟ้าห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูทางเข้าหอพัก  
  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ หอพัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ จำนวน 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ  
  จ้างเหมาบริการกำจัดสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 63 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 63  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสมุนไพร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสมุนไพร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหมึก HP CF 248A  
  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำชุดอุปกรณ์ติดตั้งบูธแบบพกพา ขนาด 4x3 เมตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสมุนไพร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างตรวจสุขภาพ  
  รายงานประจำเดือน ตุลาคม 63 จากระบบ GFMIS  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 63  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค))  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  รายงานประจำเดือน กันยายน 2563 จากระบบ GFMIS  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (งานวิจัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่ 1- งานที่ 8)  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่ 1 - งานที่ 8)  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่ 1 - งานที่ 4)  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่ 1 ,3,4 และ 5)  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) งานที่ 1 - งานที่ 4  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) งานที่ 1-งานที่ 5  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (งานวิจัย)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน)งานที่ 1 - งานที่ 8  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) งานที่ 1 - งานที่ 8  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่ 2)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเดินระบบน้ำประปาอาคารโรงอาหาร และอาคารโรงผลิตยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)  
  รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2563  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำแผ่นพับ และจ้างทำโรอัพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาฝ้า  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมขนทิ้งออกนอกวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง และเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำไวนิล  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อทีวีพร้อมชุดขาตั้งล้อเลื่อน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียนรู้เสริมทักษะงานสาธารณสุขและการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการระบบป้องกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำโปสเตอร์ ขนาดกว้าง 60xสูง90 ซม.  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเช่าเต็นท์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และกาแรพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำสื่อวีดีทัสน์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องซักผ้า  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการปรับปรุงโปรแกรมตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ทะเบียน ฮฐ 1953 กทม  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเช่าเต็นท์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการขุดลอกปรับพื้นที่บ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญ ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) นง 486  
  ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมุลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.06 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการถมดินพร้อมปรับพื้นที่ข้างกำแพงวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน (เหลือจ่าย)  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)  
  จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่าน ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ  
  แบบ บก.06 ตารางแสดงราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์แพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบบก.๐๖) เช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรังสีวิทยา1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุประปา และวัสดุไฟฟ้า  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบบก.๐๖) เช่ารถยนต์ จำนวน ๒ คัน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กระบะ กธ-7937 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet) ความเร็ว 200/170 mbps.  
  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Microplate Reader (เครื่องวัดดูดกลืนแสง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และครุภัณฑ์สำนักงาน  
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ข้อมูลสาะสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ตู้ ฮฐ 1953 กทม.  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาแลเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมระบบคลังวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กระบะ กธ7937 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้แลคเมนไฟ พร้อมฟิวส์ จำนวน 3 ลูก จำนวน 1 ชุด  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (งานวิจัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (เวชระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (การแพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ด้านการเรียนการสอน (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  
  ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขสาธิตคลินิกแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำ อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร โรงยิม หอพัก 1-4 โดยวธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ปรกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (สัญญาเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
  ถนนทางเดินด้านหน้าวิทยาลัย ทางเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  
  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำประตูเหล็ก  
  ตารางแสดงราคางบประมาณ บก.06 จ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน TOR จ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ฯ  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 10 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และนำ้ยาพ่นยุง จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และครุภัณฑืสำนักงาน 3 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องหั่นซอยสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนำ้ยาดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กธ-7937 นนทบุรีและ กน-4932 นนทบุรี  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และตู้ทำนำ้เย็นสแตนเลส 5 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองนำ้  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี  
  เอกสารเลขที่ ก.141/พ.ย./61  
  งวดงาน-งวดงวดเงิน ปรัปรุงห้องปฏิบัติการรังสี  
  ปร6 ,ปร 4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี  
  แบบ บก.01 ตารางแสดงแสดงวงเงินงบประมาณ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ  
  ตารางแสดงราคากลาง (บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสาร ก.141/พ.ย./61 , BOQ , งวดงานงวดเงิน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อมาตรวัดนำ้ จำนวน 1 ชุด  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำภาคการแพทย์แผนไทย  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ฮฐ 1953 กทม.  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Microplate reader (เครื่องวัดดูดกลืนแสง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อพระฉายาลักษณ์ และธงตราสัญญาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ฮฐ 1953 (เปลี่ยนยาง)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ของิวทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้าเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพิลง จำนวน 1 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้ดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชิ้น  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสมุนไพร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำฉลากสติ๊เกอร์ PVC กันนำ้แบบบาง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง และจัดจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้าเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพิลง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำโล่รางวัลอะคริลิค  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กธ-7937  
  รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำประตูเหล็กพร้อมติดตั้งมุ้งลวดหอพัก  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขอบเขตของงาน + รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงราคากลาง (บก.06) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ขอบเขตของ + คุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงราคากลาง (บก.06) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 6 ตัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 168 เล่ม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)  
  ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารแนบประกวดราคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  ข้อมูลสาระในสัญญาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น  
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดทำชุดข้อสอบและห้องจัดเก็บชุดข้อสอบ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้)  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ฮฐ-1953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ  
  ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ร่างขอบเขตของงานจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารแนบเอกสารประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet) ความเร็ว 200/150 Mbps. จำนวน 12 เดือน  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ฯ  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น  
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือ (ธรรมศาสตร์)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงระบบสื่อโสตฯ ห้องคอม 1  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังขยะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือ (ธรรมศาสตร์)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงระบบสื่อโสตฯ ห้องคอม 1  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังขยะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม เก้าอี้แถว ห้องบรรยายรวม อาคารเรียน(ห้องดาวเรือง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงห้องละหมาด  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ดูเอกสารแนบประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัด  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชั้นเหล็กขนาดมาตรฐาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้างวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประปา  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสมุนไพรและวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขาตั้งโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลง)  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 เครื่อง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่เมอเรส จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมฯ  
  (ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น  
  (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้างฯ  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชัั้น  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน  
  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (14 กันยายน 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (14 สิงหาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  คุณลักษณะเฉพาะ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (13 กรกฎาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 มิถุนายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 (14 พฤษภาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (10 เมษายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (14 มีนาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (12 มกราคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธันวาคม 2560)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการถมดินพร้อมปรับพื้นที่ข้างกำแพงวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง