ประชาสัมพันธ์


  โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ  
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 พ.ค.64 รายละเอียดตามเอกสารแนบ Link การสมัคร  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) - วทก.  
  ประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก มีนาคม 2564  
  ประชาสัมพันธ์ COVID19 ประเทศเมียนมา  
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิทยาจารย์ 2 ตำแหน่ง  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า)  
  กาประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนนทบุรี  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) วทก.  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - วทก  
  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า))  
  การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19  
  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวิดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้ชีวิตตามวิถี ความปกติใหม่ (New Normal) ในมิติทางวัฒทางธรรม  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่ามัคร การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564  
  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่  
  แผนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  
  ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 - การรับตรงจากพื้นที่  
  คำสั่งแต่งตั้งเวรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด เดือนมกราคม  
  คำสั่ง ปิดสถานที่ชั่วคราวของจำหวัดนนทบุรี  
  คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ I สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙  
  รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรังสีเทคนิค  
  คู่มือปัจฉิมนิเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2662  
  ปัจฉิมนิเทศ สถาบันพระบรมราชชนก  
  การปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพิ่มเติม  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  แจ้งเลื่อนการจัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์  
  แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดมากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมประชุม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถาณการณ์สู่ภาวะปกติ  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"