ประชาสัมพันธ์


  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565  
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ  
  ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การใช้ลายเมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกใบเสร็จด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย  
  ปฏิทินการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  
  มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564  
  คุณสมบัติรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ  
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเรื่องโควิด-19  
  ประชาสัมพันธ์นนทบุรี เพื่อรับรู้สู่ชุมชน  
  ประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า)  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า)  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  
  ขอยกเลิกการจองห้องพักออนไลน์  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564  
  กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
  คำสั่ง จังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 44  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า)  
  คำสั่งจังหวัดนนทบุรี  
  แนวทางป้องกันการคุมคามทางเพศ  
  ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงมหาดไทย  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564  
  ประกาศจังหวัดนนทบุรี  
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเกี่ยวกับโรค Covid19  
  คำสั่งจังหวัดนนทบุรี  
  ข่าววินัยและคุณธรรม  
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก  
  ประกาศยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ  
  เลื่อนวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งวิทยาจารย์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งวิทยาจารย์  
  คำสั่งจังหวัดนนทบุรี  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) - วทก.  
  ประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก มีนาคม 2564  
  ประชาสัมพันธ์ COVID19 ประเทศเมียนมา  
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิทยาจารย์ 2 ตำแหน่ง  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า)  
  กาประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนนทบุรี  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) วทก.  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - วทก  
  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า))  
  การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19  
  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวิดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้ชีวิตตามวิถี ความปกติใหม่ (New Normal) ในมิติทางวัฒทางธรรม  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่ามัคร การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564  
  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่  
  แผนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  
  ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 - การรับตรงจากพื้นที่  
  คำสั่งแต่งตั้งเวรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด เดือนมกราคม  
  คำสั่ง ปิดสถานที่ชั่วคราวของจำหวัดนนทบุรี  
  คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ I สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙  
  รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรังสีเทคนิค  
  คู่มือปัจฉิมนิเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2662  
  ปัจฉิมนิเทศ สถาบันพระบรมราชชนก  
  การปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพิ่มเติม  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  แจ้งเลื่อนการจัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์  
  แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดมากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมประชุม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถาณการณ์สู่ภาวะปกติ  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"