ประวัติ


การพัฒนาวิทยาลัยและสถานที่ตั้งวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๓๗เริ่มการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา ๑ปี เป็นหลักสูตร ๒ ปี สำนักงานขณะนั้นตั้งอยู่ ณ กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวศม์ กรุงเทพมหานคร

ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ –พ.ศ.๒๕๔๓ วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ภายในบริเวณที่ทำการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๑สาขาวิชา และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นโครงการ ๕ปี ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๒พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษ เป็น “KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY”

ระยะที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ของวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในหมวดวิชาสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้ย้ายที่ทำการของวิทยาลัยมาตั้งอยู่ ณ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน บนเนื้อที่ ๖๐ไร่ โดยเช่าที่ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยเปิดสอน ๖ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย, หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก), หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎ และ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย และเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัย เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

สีประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีสีประจำวิทยาลัย คือ สี “เหลือง-น้ำเงิน”

สีเหลือง หมายถึง การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙

สีน้ำเงิน หมายถึง สัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ เตือนให้สำนึกถึงความจงรักภักดี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกทรงบาดาล สื่อถึง ความอดทน มุ่งมั่น พัฒนาตน มีลักษณะเป็นดอกช่อ สีเหลือง แสดงความเป็นสิริมงคล และคุณค่าแห่งความเจริญรุ่งเรือง สดใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม สามัคคี อดทน มุ่งมั่น พัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ