ปรัชญา


ปรัชญา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีความเชื่อว่า การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทย ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บัณฑิตเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์