ประกาศ


  ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
  ตราของสถาบันพระบรมราชชนก  
  ประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  
  หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการเปลี่ยนและกำหนดตำแหน่งให้คณาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการสอนสำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  
  เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธร  
  ระเบียบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563  
  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบัน  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียนและสาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ,2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวน 10 คน)  
  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอไทรน้อยเข้าเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (1)  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (2)  
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ใบสมัครพนักงาน  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ