พันธกิจ


พันธกิจ

ดำเนินการด้านสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการแพทย์แผนไทย ในประเด็นต่อไปนี้

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์รวมทั้งการแพทย์แผนไทยให้รองรับระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

๒. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม

๓. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

๔. พัฒนาวิทยาลัยให้เข้มแข็งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม