มาตรการสำคัญ 4 มาตรา


1.มาตรการการใช้รถราชการ
2.มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3.มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกำหนด
4.มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด