ค่านิยม


ค่านิยม

TEAM KMPHT T : Transparency การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ E : Ethics ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม A : Acknowledgement, Attitude การให้ความรู้และการปลูกฝังทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง M : Manipulate กลวิธีการผลักดันการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ