ค่านิยม


ค่านิยม

TEAM KMPHT
T : Transparency การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
E : Ethics ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
A : Acknowledgement, Attitude การให้ความรู้และการปลูกฝังทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
M : Manipulate กลวิธีการผลักดันการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
K : Knowledge พร้อมนำ ความรู้
M : Mind Service สู่จิตบริการ
P : Participation สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
H : Humanized care ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
T : Transparency ดุจความโปร่งใส