การศึกษา


  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565  
  สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า)  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า)  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า)  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) - วทก.  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า)  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) วทก.  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - วทก  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า))  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่ามัคร การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564  
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 - การรับตรงจากพื้นที่  
  กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษา ที่จ่ายในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม รอบ 2)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม รอบ 2)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563.  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions  
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม  
  รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  
  รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)