โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรังสีเทคนิคทางการแพทย์
-
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์