โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์