ระบบสารสนเทศ

ข่าว (News)

  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับรายงานตัวเข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563)  
  ประกาศ กำหนดการรายงานตัว+รายการเอกสารหลักฐาน+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563..(รายงานตัววันที่ 13 กรกฎาคม 2563)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาลัยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ (โครงการนโยบาย) ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายการเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษา ที่จ่ายในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙  
  รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรังสีเทคนิค  
  คู่มือปัจฉิมนิเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2662  
  ปัจฉิมนิเทศ สถาบันพระบรมราชชนก  
  การปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพิ่มเติม  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  แจ้งเลื่อนการจัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์  
  แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดมากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมประชุม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถาณการณ์สู่ภาวะปกติ  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับรายงานตัวเข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563)  
  ประกาศ กำหนดการรายงานตัว+รายการเอกสารหลักฐาน+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563..(รายงานตัววันที่ 13 กรกฎาคม 2563)  
  ประกาศ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาลัยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆ (โครงการนโยบาย) ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว ของวันที่ 19 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)  
  ประกาศ รายการเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563.  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว ของวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษา ที่จ่ายในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม รอบ 2)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม รอบ 2)  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563.  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions  
  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)  
  ระเบียบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563  
  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบัน  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียนและสาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ,2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวน 10 คน)  
  ประกาศ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (2)  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (1)  
  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอไทรน้อยเข้าเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ใบสมัครพนักงาน  
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2562 (สิงหาคม 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการขุดลอกปรับพื้นที่บ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญ ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) นง 486  
  ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์  
  ข้อมุลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

วทก. (KMPHT)

ดร.นพมาศ เครือสุวรรณ

Dr.Noppamas Kruasuwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม


ปฏิทิน วทก.


วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 21
เมื่อวาน 17
เดือนนี้ 233
เดือนที่แล้ว 1,237
ปีนี้ 6,961
ปีที่แล้ว 5,301
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 32852

แผนที่