ข่าว (News)

  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560  
  ประกาศ เรื่อง ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  
  หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  
  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อเข้าค่ายธรรมะ และ เรียนรู้วิถีชุมชน  
  กำหนดการปฐมนิเทศ 2561  
  แผนผังการรายงานตัวปฐมนิเทศ  
  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
  ยกเลิก โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอ  
  แบบฟอร์ม การชำระเงินสำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2561 ที่ห้องการเงินของวิทยาลัย  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ เอกสารหรือหลักฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว  
  ประกาศ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ของหลักสูตร วทบ.เวชระเบียน, ปวส.เวชระเบียน, ปวส.โสตฯ  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561  
  แบบฟอร์ม ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี การรับแบบ Admissions รอบที่ 5  
  แบบฟอร์ม ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปวส. การรับแบบ Admissions รอบที่ 5  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  
  แบบฟอร์ม ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี การรับแบบ Admissions รอบที่ 4  
  แบบฟอร์ม ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปวส. การรับแบบ Admissions รอบที่ 4  
  ประกาศ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ  
  สอบปลายภาค 3 - 16 ธ.ค. 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขาตั้งโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลง)  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 เครื่อง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่เมอเรส จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมฯ  
  (ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น  
  (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้างฯ  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชัั้น  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน  
  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (14 กันยายน 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (14 สิงหาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  คุณลักษณะเฉพาะ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (13 กรกฎาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 มิถุนายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 (14 พฤษภาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (10 เมษายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (14 มีนาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (12 มกราคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธันวาคม 2560)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  

วทก. (KMPHT)

ผศ.(พิเศษ).ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ

Assist.Professor Dr.Winai Sayorwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม

กิจกรรมผู้อำนวยการ

card image

พิธีลงนาม

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนาม

card image

card image

มอบเกียรติบัตร

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

มอบเกียรติบัตร

card image

card image

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

งาน นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยนำนวัตกรรมของนักศึกษาปวส.เวช,โสตมาแสดงในงาน

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

card image

วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 6
เมื่อวาน 12
เดือนนี้ 80
เดือนที่แล้ว 384
ปีนี้ 1,887
ปีที่แล้ว 0
ออนไลน์ 2
ทั้งหมด 11193

แผนที่