ข่าว (News)

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562_(รอบที่ 2)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบรับตรงจากพื้นที่ (ตัวจริงและตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560  
  หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  
  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อเข้าค่ายธรรมะ และ เรียนรู้วิถีชุมชน  
  กำหนดการปฐมนิเทศ 2561  
  แผนผังการรายงานตัวปฐมนิเทศ  
  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
  ยกเลิก โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอ  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562_(รอบที่ 2)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบรับตรงจากพื้นที่ (ตัวจริงและตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ประกาศ เรื่อง ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระดับ ป.ตรี หลักสูตร สบ.เวชระเบียน ชั้นปี 4)  
  ประกาศ ประกาศ เรื่อง ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระดับ ป.ตรี หลักสูตร สบ.เวชระเบียน ชั้นปี 3)  
  ประกาศ ประกาศ เรื่อง ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับ ป.ตรี หลักสูตร วทบ.เวชระเบียน ชั้นปีที่ 1)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ  
  สอบปลายภาค 3 - 16 ธ.ค. 2561  
  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น  
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 110 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือ (ธรรมศาสตร์)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงระบบสื่อโสตฯ ห้องคอม 1  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังขยะ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม เก้าอี้แถว ห้องบรรยายรวม อาคารเรียน(ห้องดาวเรือง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงห้องละหมาด  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ถมดินพร้อมบดอัด เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ดูเอกสารแนบประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัด  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชั้นเหล็กขนาดมาตรฐาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้างวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประปา  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสมุนไพรและวัสดุงานบ้านงานครัว  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขาตั้งโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโปสเตอร์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลง)  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 เดือน ( 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 เครื่อง  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)  
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่เมอเรส จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นฯ  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมฯ  
  (ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น  
  (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้างฯ  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชัั้น  
  ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง คลิก  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1)  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน  
  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (14 กันยายน 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (14 สิงหาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  คุณลักษณะเฉพาะ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ  
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (13 กรกฎาคม 2561)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบสขร.1)  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบสขร.1)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 มิถุนายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 (14 พฤษภาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (10 เมษายน 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (14 มีนาคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (12 มกราคม 2561)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธันวาคม 2560)  
  ขอนำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอำนวยการ อาคารนันทนาการ และนนทรี 1-4  

วทก. (KMPHT)

ผศ.(พิเศษ).ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ

Assist.Professor Dr.Winai Sayorwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม

กิจกรรมผู้อำนวยการ

card image

พิธีลงนาม

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนาม

card image

card image

มอบเกียรติบัตร

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

มอบเกียรติบัตร

card image

card image

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

งาน นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยนำนวัตกรรมของนักศึกษาปวส.เวช,โสตมาแสดงในงาน

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

card image

วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 1
เมื่อวาน 6
เดือนนี้ 289
เดือนที่แล้ว 272
ปีนี้ 289
ปีที่แล้ว 2,079
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 14122

แผนที่