ระบบสารสนเทศ

ข่าว (News)

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรังสีเทคนิค  
  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions  
  คู่มือปัจฉิมนิเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2662  
  ปัจฉิมนิเทศ สถาบันพระบรมราชชนก  
  การปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพิ่มเติม  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  แจ้งเลื่อนการจัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์  
  แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดมากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมประชุม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถาณการณ์สู่ภาวะปกติ  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563.  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions  
  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียนและสาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ,2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวน 10 คน)  
  ประกาศ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (2)  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (1)  
  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอไทรน้อยเข้าเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ใบสมัครพนักงาน  
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2562 (สิงหาคม 2562)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)  
  จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่าน ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

วทก. (KMPHT)

ดร.นพมาศ เครือสุวรรณ

Dr.Noppamas Kruasuwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม

วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 41
เมื่อวาน 71
เดือนนี้ 3,289
เดือนที่แล้ว 941
ปีนี้ 5,317
ปีที่แล้ว 5,301
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 24121

แผนที่