ระบบสารสนเทศ

ข่าว (News)

  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  ประกาศ รายการเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  รายการเอกสาร/หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมาส่งเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ### สำหรับน้องๆ ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต รอบ Admission ### รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป #ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอละสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.pi.in.th ติดต่อสอบถาม ????.02-1501203-8 ต่อ 1111  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายการเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับแบบ Admissions (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ รอบAdmissions (รอบ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับแบบ Admissions (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายการเอกสาร/หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมาส่งเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับแบบAdmissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง (รอบที่ 2)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ใบสมัครพนักงาน  
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 2)  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 3 และ ปี 4)  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2562 (สิงหาคม 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง  
  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ฮฐ 1953 กทม.  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Microplate reader (เครื่องวัดดูดกลืนแสง)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อพระฉายาลักษณ์ และธงตราสัญญาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี จำนวน 2 รายการ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  
  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ฮฐ 1953 (เปลี่ยนยาง)  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

วทก. (KMPHT)

ผศ.(พิเศษ).ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ

Assist.Professor Dr.Winai Sayorwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม

กิจกรรมผู้อำนวยการ

card image

พิธีลงนาม

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนาม

card image

card image

มอบเกียรติบัตร

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

มอบเกียรติบัตร

card image

card image

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

งาน นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยนำนวัตกรรมของนักศึกษาปวส.เวช,โสตมาแสดงในงาน

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

card image

วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 19
เมื่อวาน 24
เดือนนี้ 521
เดือนที่แล้ว 625
ปีนี้ 2,557
ปีที่แล้ว 2,079
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 27457

แผนที่