ระบบสารสนเทศ

ข่าว (News)

  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน (ป.ตรี) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  ประกาศ สำหรับนักศึกษา รอบการรับตรงอิสระ รอบที่ 2 สำหรับรายละเอียดข้อมูลต่างๆ  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐาน ยื่นผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ (การรับตรงอิสระ รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ วิธีการเรียงเอกสารทุน-กยศ-ของนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา-2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ (เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อตัวสำรอง เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายการเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับแบบ Admissions (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ รอบAdmissions (รอบ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับแบบ Admissions (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายการเอกสาร/หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมาส่งเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับแบบAdmissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง (รอบที่ 2)  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ใบสมัครพนักงาน  
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน (ป.ตรี) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2562 (สิงหาคม 2562)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้นฯ  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ปรกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

วทก. (KMPHT)

ผศ.(พิเศษ).ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ

Assist.Professor Dr.Winai Sayorwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม

กิจกรรมผู้อำนวยการ

card image

พิธีลงนาม

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนาม

card image

card image

มอบเกียรติบัตร

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

มอบเกียรติบัตร

card image

card image

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

งาน นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยนำนวัตกรรมของนักศึกษาปวส.เวช,โสตมาแสดงในงาน

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

card image

card image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.(พิเศษ)ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายสักการะ ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริเวณอาคารปฏิบัติการและบริเวณถนนรอบวิทยาลัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

card image

card image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

card image

card image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ลงนามถวายพระพร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

card image

วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 1
เมื่อวาน 5
เดือนนี้ 133
เดือนที่แล้ว 334
ปีนี้ 4,383
ปีที่แล้ว 2,079
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 37389

แผนที่