สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

ผสมศาสตร์แพทย์แผนไทย ประยุกต์คู่ขนานแผนปัจจุบัน สืบสาน อนุรักษ์ ความเป็นไทย เพราะเราคือ
" หมอไทย "

การแพทย์แผนไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี


การเรียนการสอน
1. ใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเป็นหลัก
2. ด้านเวชกรรมไทย
3. ด้านเภสัชกรรมไทย
4. ด้านนวดไทย
5. ด้านผดุงครรภ์ไทย


ติดต่อเรา
ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
                จังหวัดนนทบุรี 11150 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
                ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารเรียน (สีเขียว)

โทร : 02-150-1203-8 ต่อ 1113 , 1114