สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

เราผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์วิทยาลัยฯ ที่ว่า
“สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”
หลักสูตรที่เปิดสอน
up
acebook

การรับตรงจากพื้นที่
ม.6 วิทย์-คณิต อายุ 16-35 ปี
ใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
          ระดับปริญญาตรี
             01) GPAX ไม่น้อยกว่า 2.5
             02) GPA ไม่น้อยกว่า 2.5
                              วิชา วิทยาศาสตร์
                              วิชา คณิตศาสตร์
                              วิชา ภาษาอังกฤษ
          ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
             01) GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
             02) GPA ไม่น้อยกว่า 2.25
                              วิชา วิทยาศาสตร์
                              วิชา คณิตศาสตร์
                              วิชา ภาษาอังกฤษ


การรับแบบ Admissions
ม.6 วิทย์-คณิต อายุ 18-35 ปี
ใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
มีผลสอบ O-NET 5 รายวิชา คือ
             01) ภาษาไทย
             02) สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
             03) ภาษาอังกฤษ
             04) คณิตศาสตร์
             05) วิทยาศาสตร์
มีผลการสอบความถนัดทั่วไป : GAT (85)
 และความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ PAT (72) ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
กรณีผู้สมัครไม่มีผลการเรียนและผลการทดสอบตามคุณสมบัติการรับสมัครและคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย


การรับอิสระ
ม.6 วิทย์-คณิต อายุ 18-35 ปี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2
มีผลสอบ O-NET 5 รายวิชา คือ
             01) ภาษาไทย
             02) สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
             03) ภาษาอังกฤษ
             04) คณิตศาสตร์
             05) วิทยาศาสตร์
มีผลการสอบความถนัดทั่วไป : GAT (85)
 และความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ PAT (72) ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
กรณีผู้สมัครไม่มีผลการเรียนและผลการทดสอบตามคุณสมบัติการรับสมัครและคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน มีทั้งหมด 4 หลักสูตร
สาขาเวชระเบียน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี

สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี