สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

เก่งเรื่องชื่อโรค เก่งการวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการด้วย IT
" ให้รหัสโรคอย่างมืออาชีพ "

เวชระเบียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี


ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี
             ๐ เจ้าพนักงานเวชสถิติในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
             ๐ รหัสทางการแพทย์และสถิติในโรงพยาบาลทุกระดับ
             ๐ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน
             ๐ สามารถเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา
                       - วิทยาศาสตรบัณฑิต
                       - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี
             ๐ นักวิชาการเวชสถิติ
             ๐ นักวิชาการสถิติ
             ๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             ๐ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน
             ๐ รหัสทางการแพทย์และสถิติในโรงพยาบาลทุกระดับ
             ๐ สามารถเรียนต่อ ป.โท ในสาขา
                       - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                       - การจัดการสารสนเทศสถิติประยุกต์


ติดต่อเรา
ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
                จังหวัดนนทบุรี 11150 ภาควิชาเวชระเบียน
                ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียน (สีเขียว)

โทร : 02-150-1203-8