สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
> คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
> รายงานการประเมินตนเอง (ปีการศึกษา2557,2558,2559)
> ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา2557,2558,2559)
> ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบที่ 1, รอบที่ 2, รอบที่ 3)
> ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ
> คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับสิงหาคม 2560)
> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพฤษภาคม 2558)
> เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
> คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2560
> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สิงหาคม 2558)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
> สถาบันพระบรมราชชนก
> สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
> CHE QA online
> สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)