สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

ข้อมูลงานวิจัย
แนะนำหน่วยงาน
                ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดแผนการผลิตและการเผยแพร่งานงานวิจัยและเอกสารวิชาการให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการ แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน แหล่งเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในหน่วยงานทราบ ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ให้มีการพัฒนาทักษะในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัย และผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ส่งเสริมการใช้งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนางาน พิจารณาโครงร่างวิจัย/เค้าโครงผลงานวิชาการเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการทำวิจัยและการผลิตเอกสารวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการภายในวิทยาลัย และประเมินผลการดำเนินงาน และส่งผลการประเมินประกอบการพิจารณาการประเมินผลงานประจำปี ของคณาจารย์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

โครงสร้างฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
> นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
> นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ทุนวิจัย
> การขอรับสนับสนุนทุนวิจัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
> จรรณยาบรรณนักวิจัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
★ เอกสาร จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
> การขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

★ เอกสาร การเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
★ เอกสาร บันทึกข้อความขอเสนอโครงร่างเข้าพิจารณาจริยธรรม
★ เอกสาร Submission Form
★ เอกสาร เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย
★ เอกสาร หนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัยย
★ เอกสาร หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยของผู้วิจัย

การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
> แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

รางวัลและค่าตอบแทน
> การสนับสนุนเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
> นักวิจัยดีเด่น
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นงานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย
> ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านการวิจัย
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
-

ผลงานวิจัยนักศึกษา
-