สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

เอกสารการเรียน/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม มคอ. 3-6

ประมวลรายวิชาและการรายงานผล

แบบติดตามสรุปผลการประเมินปรับปรุงประมวลรายวิชา

ปฏิทินวิพากษ์ มคอ.

คำสั่งวิพากษ์ มคอ.

แบบประเมินรายวิชา (วิพากษ์ มคอ. 3-7)

แบบฟอร์มแผนการสอน

การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้

การออกแบบการเรียนรู้แนวคิด OLE

ตัวอย่างแผนการสอน

พี่เลี้ยงแหล่งฝึก

สอบรวบยอด

คำสั่งทวนสอบ

ประกาศรายวิชาทวนสอบ

แบบประเมินเยี่ยมสอน