สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

หลักสูตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผลิตบุคลากร
เพื่อตอบรับ

"การบริการด้านการผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน"

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

การเรียนการสอน
1. ใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านโสตทัศนศึกษาเป็นหลัก
2. ใช้วิธีการสอนหลากหลาย
3. พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
6. มีการประเมินผลที่หลากหลาย
7. มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียน
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จบแล้วสามารถทำงานเป็นอะไร
๐ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๐ ผู้ปฏิบัติงาน ผลิตสื่อ หุ่นจำลอง ส่งเสริมสุภาพ
๐ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ
๐ ผู้ประกอบการอิสระ
            > ด้านออกแบบกราฟิก
            > ด้านสื่อมัลติมีเดีย
            > ด้านการถ่ายภาพ


ติดต่อเรา
ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
                จังหวัดนนทบุรี 11150 ภาควิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
                ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียน (สีเขียว)

โทร : 02-150-1203-8 ต่อ 1208 , 1209