สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน

หลักสูตรรังสีเทคนิค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์