สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

หลักสูตรรังสีเทคนิค
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)