สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก กำหนดเอกลักษณ์ให้สอดคล้องของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสถาบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตสอดคล้องกับ อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งมีลักษณะของผู้ที่มีจิตบริการ ใช้การคิดวิเคราะห์ ในการให้บริการและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ