สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

ประวัติ
> พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537
เริ่มการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เป็นหลักสูตร 2 ปี สำนักงานขณะนั้นตั้งอยู่ ณ กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวศม์ กรุงเทพมหานคร

> พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543
วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ภายในบริเวณที่ทำการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน จำนวน 11 สาขาวิชา และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นโครงการ 5 ปี ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วันที่ 20 กรกฎาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย

วันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและ “ ๙ ” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย

วันที่ 30 มีนาคม 2542 พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษ เป็น
“ KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY ”


> พฤษภาคม พ.ศ. 2544
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ของวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในหมวดวิชาสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้ย้ายที่ทำการของวิทยาลัยมาตั้งอยู่ ณ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน บนเนื้อที่ 60 ไร่ โดยเช่าที่ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

ในรอบปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเปิดสอน 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย, หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก), หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎ และ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย และเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัย เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
สีประจำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีสีประจำวิทยาลัย คือ สี “เหลือง-น้ำเงิน”

สีเหลือง หมายถึง การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
สีน้ำเงิน หมายถึง สัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ เตือนให้สำนึกถึงความจงรักภักดี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกทรงบาดาล สื่อถึง ความอดทน มุ่งมั่น พัฒนาตน มีลักษณะเป็นดอกช่อ สีเหลือง แสดงความเป็นสิริมงคล และคุณค่าแห่งความเจริญรุ่งเรือง สดใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม สามัคคี อดทน มุ่งมั่น พัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ