สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงจากพื้นที่ 18-29 มกราคม 2564
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาการแพทย์แผนไทย

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเวชระเบียน

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MRS.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ปวส.
หลักสูตร 2 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MAV.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด

ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 - การรับตรงจากพื้นที่ 16-01-2021

ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) 16-01-2021

คำสั่งแต่งตั้งเวรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด เดือนมกราคม 04-01-2021

คำสั่ง ปิดสถานที่ชั่วคราวของจำหวัดนนทบุรี 25-12-2020

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 13-08-2020

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ I สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 14-07-2020

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙ 10-06-2020

  ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 - การรับตรงจากพื้นที่ 16-01-2021  
  ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) 16-01-2021  
  ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 13-08-2020  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 04-08-2020  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 29-07-2020  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับรายงานตัวเข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563) 10-07-2020  
  ประกาศ กำหนดการรายงานตัว+รายการเอกสารหลักฐาน+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563..(รายงานตัววันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 10-07-2020  
  ระเบียบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563 29-06-2020  
  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบัน 01-06-2020  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียนและสาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ,2 ประจำปีการศึกษา 2562 19-05-2020  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวน 10 คน) 18-05-2020  
  ประกาศ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 18-05-2020  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (2) 13-04-2020  
  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุน (1) 13-04-2020  
  รายชื่อชมรมกีฬา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมจิตอาสา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมนวัตกรรม 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 02-12-2020  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 20-01-2021  
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-01-2021  
  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-01-2021  
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-01-2021  
  (ร่าง) ตารางวงเงินประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-01-2021  
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ 15-01-2021  
  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 12-01-2021  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่
up
ดร.นพมาส เครือสุวรรณ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

ระบบ สารสนเทศ
ปฏิทิน วทก.
ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

(ดูทั้งหมด)

วีดิทัศน์ วทก.
>

ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 16
เมื่อวาน 10
เดือนนี้ 184
เดือนที่แล้ว 426
ปีนี้ 184
ปีที่แล้ว 9,678
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 54555

แผนที่