ภาคเรียนที่ 1    
    ภาคเรียนที่ 1  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 7 รายวิชา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 7 รายวิชา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1(รุ่น 44) 7 รายวิชา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 43) 7 รายวิชา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 1) 8 รายวิชา  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 5) 9 รายวิชา  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 (รุ่น 4) 8 รายวิชา  
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 9 รายวิชา  
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 9 รายวิชา  
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 12 รายวิชา  
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 9 รายวิชา