...

ปรัชญา (Philosophy)

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีความเชื่อว่า การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทย ให้มีความรู้ความสามาร และทักษะทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำให้บัณฑิตเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตบุคลากรสายสนับสนุนบริการสาธารณสุขด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมในการให้บริการ สาธารณสุขแก่ประชาชน มุ่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริการสาธารณสุขด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสาธารณสุข

ค่านิยมขององค์กร

TEAM KMPHT

T : Transparency การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

E : Ethics ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม

A : Acknowledgement, Attitude การให้ความรู้และการปลูกฝังทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง

M : Manipulate กลวิธีการผลักดันการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

K : Knowledge พร้อมนำ ความรู้

M : Mind Service สู่จิตบริการ

P : Participation สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ

H : Humanized care ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

T : Transparency ดุจความโปร่งใส