...
Aug 24, 2021

กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

การสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน

...
Aug 24, 2021

กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

การสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน

...
Aug 24, 2021

กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

การสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน