กรุณา.... อ่านคำชี้แจงและเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน
 
1. การลงทะเบียน
1.1 บัญชีผู้ใช้ Kmpht WiFi ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อความเป็นส่วนตัวจึงเป็นหน้าที่ของท่านในการเก็บรักษาความลับของชื่อบัญชี และรหัสผ่าน โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
1.2 ห้ามนำบัญชีผู้ใช้ Kmpht WiFi ไปใช้ในทางที่ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.3 หากวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิก ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
1.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 7 วัน จากนั้นงานสารสนเทศจะทำการปิดระบบลงทะเบียนทันที หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเพิ่ม ต้องมาติดต่อที่งานสารสนเทศโดยตรง
1.5 หลังจากนั้นภายในระยะเวลา 7 วัน งานสารสนเทศจะดำเนินการเพิ่มข้อมูลลงในระบบและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 
>>>นักศึกษาต้องยอมรับข้อตกลง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด<<< 
 
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว งานสารสนเทศจะทำการสมัคร E-Mail @kmpht.ac.th ให้เพิ่มเติม
2.1 การกำหนดชื่ออีเมล์ งานสารสนเทศจะใช้ชื่อจริงตามด้วย.(จุด) และนามสกุล 3 ตััวแรกในภาษาอังกฤษเป็นชื่ออีเมล์ให้ท่าน เช่น  อังคณา กมลกุล จะได้ชื่ออีเมล์เป็น angkana.kam@kmpht.ac.th
 
>>>กรุณา.... เลือกหลักสูตรที่ศึกษาในแถบด้านบน<<<

งานสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โทร. 1206 หรือ 1203