First Second Third

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

- ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย (Authentication) ระบบออนไลน์ << คลิก >>

- ประกาศแจ้ง Maintenance ห้องปฏิบัติการคอม 1.....วันที่......

- ประกาศแจ้ง Maintenance ห้องปฏิบัติการคอม 2....วันที่.......

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

ประกาศ เรื่อง การขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศแจ้ง Maintenance เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

จัดซื้อจัดจ้างงานสารสนเทศ

- จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย

- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

- จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

- รับสมัครเจ้าหน้าที่สารสนเทศ //สนใจสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

 
งานสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โทร. 02-150-1203 ต่อ 1203 หรือ 1206