แผนปฏิบัติการงานสารสนเทศ                
      - แผนปฏิบัติการงานสารสนเทศ 5 ปี                
      - แผนปฏิบัติการงานสารสนเทศ ปีงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561      
                       
                       
                       
                       
                       
    เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
    ราคากลาง ICT ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561