แบบฟอร์มขอใช้บริการงานสารสนเทศ        
  - แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ <<ดาวน์โหลด>>      
  - แบบฟอร์มขอใช้อีเมลวิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>      
  - แบบฟอร์มขอใช้อินเทอร์เน็ตวิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>      
  - แบบฟอร์มขอนำเอกสารประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ <<ดาวน์โหลด>>      
           
  แบบฟอร์มขอใช้บริการอื่นๆ        
  - แบบฟอร์มขอใชห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ <<ดาวน์โหลด>>