ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 - รายวิชา - รายวิชา - รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาฯ ชั้นปีที่ 2 7 รายวิชา 7 รายวิชา 2 รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 7 รายวิชา 7 รายวิชา 4 รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 2 7 รายวิชา 6 รายวิชา 4 รายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 8 รายวิชา 7 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 2 8 รายวิชา 8 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3 7 รายวิชา 3 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 4 รายวิชา 2 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 8 รายวิชา 7 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2 8 รายวิชา 7 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 - รายวิชา - รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 - รายวิชา - รายวิชา -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 9 รายวิชา 10 รายวิชา -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 11 รายวิชา 11 รายวิชา 1 รายวิชา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 10 รายวิชา 8 รายวิชา 2 รายวิชา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 9 รายวิชา 2 รายวิชา -