ประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชา      
    ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 7 รายวิชา 7 รายวิชา 4 รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 7 รายวิชา 7 รายวิชา 2 รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 7 รายวิชา 7 รายวิชา 4 รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 2 7 รายวิชา 5 รายวิชา 4 รายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 8 รายวิชา 9 รายวิชา -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 2 9 รายวิชา 8 รายวิชา -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 8 รายวิชา 2 รายวิชา -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 9 รายวิชา 9 รายวิชา -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 11 รายวิชา 11 รายวิชา -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 12 รายวิชา 11 รายวิชา -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 9 รายวิชา 2 รายวิชา -