ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
Diploma of science program in Medical record

สาขานี้เรียนอะไร

จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องโรค สาเหตุของโรค เรียนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ระบบต่างๆ ในร่างกาย คำศัพท์ทางการแพทย์ เพื่อสามารถแปลงการวินิจฉัยของแพทย์เป็นรหัสโรคและรหัสหัตถการให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานด้วย เรียนการจัดการระบบเวชระเบียนทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในการจัดเก็บและรักษา การสืบค้น การทำลายเวชระเบียน ปัจจุบันเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเรียนวิชา สถิติ สถิตทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลด้านการเจ็บป่วย โรค และสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

เรียนอะไรบ้าง

 

 

จบสาขานี้ทำอะไร

ปฏิบัติงานในทำงานให้ห้องเวชระเบียนหรือห้องบัตร ที่มีทั้งแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่แปลงโรคที่ผู้ป่วยมารักษาในโรงพยาบาลให้เป็นรหัสโรค มีโอกาสการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ  หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
Scroll to Top