หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
Bachelor of Science Program in Radiological Technology

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา การจัดท่าทางรังสีกายวิภาคที่ถูกต้อง การป้องกันอันตรายจากรังสี รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  และการใช้รังสีการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีในยุคดิจิตอลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  เน้นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ร่วมสมัยทางด้านฟิสิกส์รังสี ร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องมือทางรังสีวิทยาการฝึกงานในสภาพที่เป็นจริงเพื่อเน้นการปฏิบัติงาน

เรียนอะไรบ้าง

 

จบไปแล้วทำอะไร

ผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถมีโอกาสทำงานในกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น  นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ในสถานพยาบาลต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่ทำงานวิจัยและวิชาการ ในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสี เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
Scroll to Top