เวชระเบียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน
(Bachelor of Science program in Medical record)

สาขานี้เรียนอะไร

สาขาเวชระเบียน ได้เรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยาของมนุษย์ โรคและอาการของโรค รหัสโรคร่วมถึงองค์ความรู้ทางด้านสถิติ สถิติทางการแพทย์และสาธารณสุขและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยผู้เรียนสามารถให้รหัสโรคในผู้ป่วยทุกรายที่รักษาในโรงพยาบาล ร่วมกับการนำข้อมูลรหัสโรคมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

เรียนอะไรบ้าง

 

 

จบสาขานี้ทำอะไร

ปฏิบัติงานในทำงานให้ห้องเวชระเบียนหรือห้องบัตร ที่มีทั้งแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่แปลงโรคที่ผู้ป่วยมารักษาในโรงพยาบาลให้เป็นรหัสโรค มีโอกาสการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติ  หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Scroll to Top