หลักสูตรที่เปิดสอน

“เรามีประสบการณ์ เรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการด้านสาธารณสุขชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป”

Experienced faculty members Modern teaching materialsDegree programs covering all health science disciplines
We provide our students with the best public health education.
Our students learn how to apply their knowledge of healthcare services for the community, society, and Thailand in the future.

หลักสูตรปริญญาตรี Undergraduate Programs

สาธารณสุขชุมชน Bachelor of Public Health (Community Public Health)

การเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนของสถาบันพระบรมราชชนกนั้น จะมีจุดเด่นที่การเน้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะสถาบันพระบรมราชชนกคือมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขที่ผลิตบุคลากรป้อนให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

The teaching and learning of community public health program at Praboromarajchanok Institute(PI) are be a highlight that emphasizes the teaching and learning model for mainly working with the Ministry of Public Health(MOPH) since the PI is a university under the MOPH that directly produces health personnel to the MOPH.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแพทย์แผนไทย Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการนำเอาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมาร่วมกัน เพื่อหาวิธีการรักษาผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่จะมีเครื่องมือการรักษาบางอย่างที่แตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน

Thai traditional medicine and Applied Thai traditional medicine are a combination of knowledge of Thai traditional medicine and modern medicine to  determine the most effective treatment for patients, but there are some treatment tools that are different from modern medicine.

อ่านรายละเอียดที่นี่

ทันตสาธารณสุข Bachelor of Public Health (Dental Public Health)

เราผู้จัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน” “บุคลากรสาธารณสุข ที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน” เป็นผู้เชี่ยวชาญสุขภาพช่องปากที่ต่างจากทันตแพทย์ โดยเราจะเน้นส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ร่วมกับการรักษาโรคทางช่องปากเบื้องต้น

We are serving as an oral health manager. “Public health personnel to help taking care of people’s oral health” We are an oral health specialist who is different from a dentist by focusing on health promotion and disease prevention together with the treatment of primary oral diseases.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รังสีเทคนิค Bachelor of Science (Radiological Technology)

COMING SOON

เวชระเบียน Bachelor of Science (Medical Records)

สาขาเวชระเบียน คณะเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิต  ผู้เรียนสามารถให้รหัสโรคในผู้ป่วยทุกรายที่รักษาในโรงพยาบาล เพื่อใช้ข้อมูลรหัสโรคผู้ป่วยดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล

Medical record program is the first medical record course conducting in Thailand. Students can provide disease codes for all hospitalized patients to utilize such patient disease code information for analysis of medical information and number of patients receiving services in the hospital.

อ่านรายละเอียดที่นี่

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี Diploma Programs

เทคนิคเภสัชกรรม Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

ทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆในโรงพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจร้านขายของชำ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน และการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยเข้าถึงประชาชนในชุมชน

อ่านรายละเอียดที่นี่

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ Diploma of Public Health (Medical Audiovisual)

อ่านรายละเอียดที่นี่

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Diploma of Science (Emergency Medical Operation)

เน้นการป้องกันโรคกรณีฉุกเฉินและการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน โดยคำนึงถึงการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

Our program emphasize on emergency prevention and development of emergency medical operatinon in the community It takes into account the management of education in accordance with the vocational qualifications standard of Higher Vocational Certificate Level, 2013.

อ่านรายละเอียดที่นี่

ปวส.เวชระเบียน Diploma program (Medical Records)

อ่านรายละเอียดที่นี่

“แล้วมาเป็นครอบครัวสาธารณสุขเดียวกันกับเรา” 

~ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ~

Come and join our public health family

Faculty of Public Health and Allied Health Sciences

Scroll to Top