ประกาศวิทยาลัย

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขัน

เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

แนวทางปฏิบัติในการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม

การประเมินบุคคล

การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานสถาบัน

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่ง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับโอน

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top