การเรียนการสอน

เอกสารการเรียนการสอน/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร
แบบฟอร์มตารางสอน
ประมวลรายวิชาและการรายงานผล
แบบติดตามสรุปผลการประเมินปรับปรุงประมวลรายวิชา
คำสั่งวิพากษ์ มคอ.
แบบฟอร์มแผนการสอน
การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
การออกแบบการเรียนรู้แนวคิด OLE
พี่เลี้ยงแหล่งฝึก

 

Scroll to Top