ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

 • รอบ PORTFOLIO
 • รอบ รับตรง
 • รอบ QUOTA
 • รอบ รับกลาง
 • รอบ ADMISSION
 • รอบ รับตรงอิสระ
 • รอบ DIRECT ADMISSION
 • รอบ PORTFOLIO
 • รอบ รับตรง
 • รอบ QUOTA
 • รอบ รับกลาง
 • รอบ ADMISSION
 • รอบ รับตรงอิสระ
 • รอบ DIRECT ADMISSION
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาเวชระเบียน
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง
Scroll to Top