หลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ดูเอกสาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน
ดูเอกสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค
ดูเอกสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
ดูเอกสาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
ดูเอกสาร
Scroll to Top