หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน

หลักสูตรรังสีเทคนิค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน

Scroll to Top