เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก กำหนดเอกลักษณ์ให้สอดคล้องของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสถาบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

วินัย หน้าที่ สามัคคี เสี่ยสละ สัจจะ กตเวท

Scroll to Top