ปรัชญา (Philosophy)

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีความเชื่อว่า การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทย ให้มีความรู้ความสามาร และทักษะทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำให้บัณฑิตเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตบุคลากรสายสนับสนุนบริการสาธารณสุขด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมในการให้บริการ สาธารณสุขแก่ประชาชน มุ่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริการสาธารณสุขด้านสหเวชศาสตร์และแพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันการศึกษาสหวิชาชีพด้านสุขภาพชั้นนำที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมในระดับอาเซียน”

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินการด้านสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการแพทย์แผนไทย ในประเด็นต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตด้านสหเวชศาสตร์และการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
4. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

“สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”
สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ

ค่านิยมขององค์กร

TEAM KMPHT
T : Transparency การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
E : Ethics ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
A : Acknowledgement, Attitude การให้ความรู้และการปลูกฝังทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
M : Manipulate กลวิธีการผลักดันการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
K : Knowledge พร้อมนำ ความรู้
M : Mind Service สู่จิตบริการ
P : Participation สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
H : Humanized care ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
T : Transparency ดุจความโปร่งใส
Scroll to Top