ประวัติ

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537
เริ่มการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เป็นหลักสูตร 2 ปี สำนักงานขณะนั้นตั้งอยู่ ณ กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวศม์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ภายในบริเวณที่ทำการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน จำนวน 11 สาขาวิชา และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นโครงการ 5 ปี ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วันที่ 20 กรกฎาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย

วันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและ “ ๙ ” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎ และ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย และเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัย เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

สีประจำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีสีประจำวิทยาลัย คือ สี “เหลือง-น้ำเงิน”สีเหลือง หมายถึง การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙สีน้ำเงิน หมายถึง สัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ เตือนให้สำนึกถึงความจงรักภักดี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกทรงบาดาล  สื่อถึง ความอดทน มุ่งมั่น พัฒนาตน มีลักษณะเป็นดอกช่อ สีเหลือง แสดงความเป็นสิริมงคล และคุณค่าแห่งความเจริญรุ่งเรือง สดใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม สามัคคี อดทน มุ่งมั่น พัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Scroll to Top